Норми в развитието на детската реч според възрастта

09.01.2019
Съветите на логопеда

1-2 години

Детето дава няколко предмета при поискване. Показва на познати лица, животни, играчки при словесна инструкция. Знае забраните „не пипай“, „не може“. Иска предмети, като показва с ръчичка или произнася дума. Произношението е неясно, думите са разбираеми само за родителите.

1 година и 6 месеца — речниковият запас е около 20 – 50 думи. Бързо се развива речникът. Детето обича да имитира животните. Показва части от тялото и някои части от лицето (очи, уста, нос). Внимателно слуша, когато му се четат приказки, стихчета. Може при молба да намери предмет извън стаята. Различава интонацията на въпроса.

1 година и 9 месеца – започва да свързва 2 думи в една фраза, често без съгласуване ("тати туту" – татко идва). Общото звучене на речта е смекчено. Детето говори за себе си в 3 лице (по име). Отговаря на въпроси с да и не. Знае имената на близките предмети и действията, които се извършват с тях. Слуша и разбира къси разкази.

Към 2 години детето при молба назовава предметите. Използва умалителни (нос – носле). Започва да използва множествено число (крак – крака). Знае думите голям – малък, добър – лош. Различава понятията един – много. Внимателно слуша познати песни, стихотворения, емоционално очаква познатия сюжет.

Обърнете внимание, ако към 2 годинки детето не разбира (не реагира) на насочената към него реч, знае по-малко от 50 думи, не се опитва да състави кратка фраза от 2 думи, не играе с играчки, играе самὸ, отделно от други деца,  не може докрай да изслуша даже кратка приказка, не разглежда картинки в книжка.

 

2-3 години

Детето повтаря след възрастния много думи от речта, речникът активно се развива. Появяват се изречения от 2 думи (дай пи – дай да пия). Започва да употребява прилагателни, наречия, предлози (в, на, с, до). Произнася съгласните т, д, н, с, з, в, л. Смесването на звуците се запазва. Познава 1 – 2 цвята. Задава въпроса „Какво е това?“ Разбира сложните изречения („Когато се върнем вкъщи, тогава ще...“). Слуша обикновени разкази.

От 2 и половина години детето започва да съставя сложни изречения. Съгласува прилагателни и съществителни (красива мама). Отговаря на въпроси „защо“, „колко“. Започва да говори от 1 лице („Аз“). Започва да прилага въображение и фантазия в играта, в разказите. Различава предлозите "чрез", "между", "зад", "под".

Обърнете внимание, ако към 3-годишна възраст детето граматически неправилно употребява основните части на речта, не използва разпространени изречения, не употребява предлози "в", "на".                                                                                                       

3-4 години

Период на интензивно речево развитие. Речникът се обогатява с названия на предмети и действия, с които децата се срещат в бита (предмети от ежедневието, цветове, форми, части на тялото при животните и човека).  Децата знаят определени материали (хартия, дърво), свойства и качества (мек, твърд, тънък, чуплив и т.н.), обозначават с думи ориентация в пространството и във времето (отначало, сутрин, после, назад). Назовава името си, възрастта, пола. Определя пола на хората (татко – той, мама – тя). Използва минало и сегашно време. Правилно използва местоименията аз, ти, на мен. Разбира думи-обобщения (дрехи, играчки и т.н.) Подбира рими към думичките. Използва  умалителни съществителни. Произнася звуците С, З, Ц.

4-5 години

Речников запас около 2000 думи. В речта се появяват наречията. Развива се словотворчеството. Детето назовава действията, когато самὸ си играе с играчки. Използва обощаващи думи. Назовава животните и техните малки. Казва наизуст кратки стихотворения. Преразказва приказки с помощта на възрастните. Използва думите един – много. Назовава годишните времена. Разбира значението на предлозите. Изговаря С, З, Ц и Ш, Ж, но понякога се наблюдава смесването им в свързана реч.

5-6 години

Звукопроизношението е нормално. Развива се свързаната реч, детето умее да преразкаже текст, да състави разказ по картинка или серия картинки в правилна логическа поседователност. В речта се използват синоними и антоними. Детето умее да определя броя на сричките в думата, да определи ударената сричка. Различава гласни и съгласни звукове (букви),  звучни и беззвучни съгласни. Формират се навици за звуков анализ на думите (детето умее да определя наличието на звука в думата, мястото на звука в думата). Формира се вътрешната реч.

 

6-7 години

Звукопроизношението е в норма, речта е граматически правилна, понякога са възможни грешки при произнасянето на сложни изречения. Умее да променя силата на гласа и да възпроизвежда различни интонации. Подбира антоними и синоними към словосъчетанията, усвоява многозначността на думите, подбира родствени думи, самостоятелно образува сложни думи. Преразказва текстове в логическа последователност. Умее да съставя разказ по сюжетна картина и серия от картини, по въображение, разказ по зададена тема, разказ по преживяно. Самὸ може да измисли приказка или разказ.  Свободно използва прости и сложни изречения. Има навици за звуков анализ на думите. Умее да определя наличието на звуците в думата, да измисля думи с определени звукове. Дели на срички думите, а изреченията – на думи. Разбира и употребява многозначните думи.

Важно е да се запомни, че ако детето неправилно произнася частите на речта, това непременно ще се отрази на грамотността му при писане. Затова всички нарушения в звукопроизнасянето трябва да бъдат коригирани до началото на обучението! В противен случай ще възникнат нарушения в писането и четенето – дисграфия и дислексия. А те много трудно се преодоляват.

Необходимо условие за това детето да има правилно произношение, се явява правилната реч на обкръжаващите го възрастни. Правилната, отчетлива, спокойна реч на възрастните – това е образецът за подражание, който детето  възприема в нелекия обучителен процес на правилно звукопроизнасяне.

Недопустимо е използването на „бебешки език“ при общуването на възрастните с децата! Защото детето се лишава не само от еталон за подражание, но - това е много важно! - и от стимул за подобряване на своята реч (щом на възрастните им харесва как детето говори и даже те така говорят).